od leta 1950

Posmrtnina

Vzajemno posmrtninski sklad

Vzajemna samopomoč je prostovoljna solidarna skupnost njenih članov, ki jo vodi ZDUS in izplačuje posmrtnino tistemu, ki mu jo je umrli namenil. V primeru smrti in neporavnane članarine in posmrtnine, če jo član še ni poravnal za tekoče leto, mora to storiti pooblaščenec najkasneje v šestih mesecih po smrti člana, da lahko opraviči izplačilo posmrtnine. 

Posmrtnino ZDUS nakaže upravičencu na njegov TRR, ki pa mora pri urejanju prijave za izplačilo posmrtnine v DU predložiti mrliški list umrlega člana, svojo davčno številko in osebno izkaznico ter bančno kartico fotokopirano z obeh strani. Na podlagi navedenih dokumentov mu bo nakazana posmrtnina, ta znesek določi Skupščina ZDUS in velja za vse člane društev celotne Slovenije, ki trenutno znaša 180 €.

Posmrtnina se izplača najpozneje v enem letu po smrti člana samopomoči, če so bile vse članske obveznosti poravnane. Če po preteku enega leta niso bila predložena dokazila o smrti, ugasne pravica do posmrtnine po 8. členu PRAVILNIKA VPS.

Blagajničarka:
Cvetka Kovačič

Pomembno!

Društvena članarina in članarina vzajemne samopomoči (VS) velja od 1. januarja do 31. decembra za tekoče leto.

Ker moramo članarino VS odvesti Zvezi društev upokojencev Slovenije v Ljubljani po poimenskem seznamu do 31. maja za tekoče leto, vas vljudno prosimo, da to poravnate pravočasno, ker v nasprotnem primeru svojci v primeru vaše smrti ne bodo dobili izplačane posmrtnine.